بانک اطلاعات روستاهاي استان همدان

نرم افزار بانک اطلاعات استان همدان تهيه شده در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان  

http://mpo-hm.ir/upload/Vilage.rar                             

لطفا پس از دانلود فايل آنرا در روي گوشي همراه خود نصب فرمائيد