صورتجلسه شوراي برنامه ريزي سال95

صورتجلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان مورخ   1395/1/29

http://mpo-hm.ir/upload/1.pdf

صورتجلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان مورخ1395/2/12

http://mpo-hm.ir/upload/shora2.pdf

  

  

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 0