بخشنامه ها ي آموزشي

ضوابط آموزشي و پژوهشي سال 1399

دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت تدريس.pdf

.بخشنامه 367237 فناوري اطلاعات .pdf

شرح وظايف استاني.pdf

بخشنامه حوزه فناوري اطلاعات

راهنماي عملي کارکنان دولت در حوزه فناوري اطلاعات 

سامانه و برنامه اجرايي آموزش مديران بخشنامه 200/90/32664.tif

نظام آموزش کارمندان دستگاه هاي اجرايي بخشنامه 200/1834.tif

دستورالعمل نحوه احتساب گواهينامه هاي نوع دوم بخشنامه 200/90/31146.tif

دوره هاي اموزشي بدو خدمت بخشنامه 200/26680.tif

نظام آموزش کارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي 

اجراي ماده 4 اصلاحيه نظام آموزش کارمندان و مديران

  پيوست بخشنامه 83078 -اصلاحيه ماده 13 بخشنامه 18819 نظام آموزش -83078 -14-5-94

بخشنامه 394754.pdf

نقشه راه اصلاح نظام اداري.pdf

ساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط بامسائل مديريتي واداري.pdf

معرفي دوره هاي آموزشي در چارچوب نظام آموزش کارمندان 

جدول شهريه دوره هاي آموزشي.pdf

شماره حساب واريز شهريه دوره هاي آموزشي.pdf

فرايند ثبت نام.pdf

فرم داوطلبين تدريس .pdf

icdl سرفصل دوره هاي آموزشي مهارت هاي هفتگانه 

قانون خدمات کشوري.pdf

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 121