كانون بازنشستگي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان.

آغاز فعاليت كانون بازنشستگي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان.

کانون بازنشستگي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان با انتخاب هيئت مديره آغاز به کار کرد.

"کانون بازنشستگي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان با انتخاب هيئت مديره آغاز به کار کرد"


به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان، بمنظور رفاه حال همکاران بازنشسته و پيگيري امورات مربوطه، كانون بازنشستگان سازمان با تشكيل هيئت مديره، در محل سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان شروع به فعاليت کرد.

مدير اداري،مالي وپشتيباني سازمان در اين نشست که با حضور بازنشستگان سازمان برگزار شد، بازنشستگان را گنجينه ارزشمند سازمان عنوان كرد و با بيان اينكه پيگيري مسائل معيشتي و رفاهي بازنشستگان به طور جدي در دستور قرار دارد، گفت: انتظار من از هيأت مديره كانون بازنشستگان سازمان اين است كه در پيگيري مسائل رفاهي همكاران بازنشسته، ياور سازمان بوده و مسائل را پيگيري كنند.

مهندس ساغرچيان با اشاره به شرايط اقتصادي، پيگيري مسائل رفاهي و معيشتي بازنشستگان را امري مهم و ضروري عنوان كرد.

وي خواستار برگزاري جلسات مشترك توسط كانون بازنشستگان سازمان با همكاران بازنشسته شد و بر اهتمام جدي و پيگير براي اتخاذ راهكارهاي مناسب در خصوص بهبود شرايط رفاهي بازنشستگان سازمان و يافتن راهکارهاي اجرايي در اين زمينه تاکيد کرد.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 192

خدمات الکترونیک