منوي خدمات سازمان را در ارتباط با شرح وظايف سازماني چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 تایید  تعداد آرا: 95 نتيجه
IP شما: 35.172.233.2

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان

جلسه کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم برگزار شد.

تاريخ 1398/08/11

.جلسه کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان، جلسه کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم روز شنبه مورخ 11 آبان ماه 1398 با حضور کليه اعضاي کميته به رياست آقاي امين پور مدير محترم اداري،مالي و پشتيباني در محل سالن جلسات سازمان برگزار گرديد

در ابتداي جلسه سرکارخانم رحيميان دبيرمحترم کميته با توجه به صدور ابلاغ براي اعضاي جديد جلسه، ابتدا به تشريح وظايف کميته وپيشينه تشکيل و الزامات و ضروريات برگزاري جلسات، و سپس به معرفي اسناد بالادستي الزام آور در هر دو حوزه ارتقا سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در سطح سازمان پرداخت.

در ادامه با توجه به دستور کار جلسه، نمايندگان راهبر در دو حوزه ارتقاي سلامت اداري و حوزه صيانت از حقوق مردم تعيين شده و مقرر شد راهبران مذکور به صورت فعال در هر يک از حوزه ها در ارتباط با معاونت ها و مديريت هاي مختلف سازمان قرار گرفته و نتايج اجراي برنامه ها را به طور منظم به کميته گزارش نمايند.

همچنين اعضاي جديد کميته به ارائه پيشنهادات و نظرات و راهکارهاي اصلاحي در خصوص هريک از بندهاي دستورکار جلسه پرداختند. ارتقاي فرهنگ سازماني، تقويت باور و نگرش اعتقادي کارکنان، اعتقاد به انضباط و نظم در کارها به عنوان اولويت نخست انجام امور اداري، برگزاري دوره هاي آموزشي، تاکيد بر ضمانت هاي اجرايي مصوبات، تاکيد بر عمل به مصوبات جلسات توسط اعضاي کميته، اجراي مجدد فرايند نظرسنجي از مراجعان از طريق فرم هاي نظرسنجي، بازخورد نتايج نظرسنجي به افراد، توجه به وزن فرايندها در نظرسنجي، توجه به پرهيز از کار موازي يا مداخله کميته در امور وظيفه اي ساير واحدها ، توجه به منابع و سرمايه انساني به عنوان ارائه کنندگان خدمات و مجريان مصوبات، تلاش براي حفظ آرامش و امنيت براي کارکنان در سازمان و ارتقا سطح روابط ايشان و تکريم همکاران، سنجش وضع موجود در هر يک از حوزه هاي وظايف محوله کميته، پرهيز از حاشيه و توجه به اصل قوانين و مقررات، و... از موارد مورد بحث در جلسه توسط اعضاي کميته بود.

همچنين مقرر شد کليه اسناد بالادستي مرتبط با هر دو حوزه سلامت اداري و حقوق شهروندي (که در صفحه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وب سايت بارگذاري شده است) به منظور تدقيق و بازخواني مجددا توسط دبير کميته در اختيار اعضا قرار بگيرد.

در پايان آقاي امين پور رئيس کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در سازمان ضمن تشکر از مشارکت فعال اعضا در مباحث و تاکيد بر ادامه کار کارشناسي در هر يک از حوزه هاي مقرره، به جمع بندي نکات مطرح شده و طرح مصوبات پرداخته و جلسه با تعيين دستور کار براي جلسه آتي به پايان رسيد.

شايان ذکر است کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم به استناد بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 7 ديماه 1393 معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و ذيل کارگروه توسعه مديريت دستگاه با هدف راهبري و نظارت بر استقرار برنامه هاي ارتقا سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در کليه دستگاه هاي اجرايي تشکيل مي گردد.

 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 256

خدمات الکترونیک