تشکیلات سازمانی

 

رِِيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان
     

نمایش درختی

نمایش پرسنل

 
 
دکتر سيد اسکندر صيدايي نام و نام خانوادگی:
رِِيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان سمت:

شرح وظایف

 
سيد مهدي وفايي نام و نام خانوادگی:
معاونت هماهنگي برنامه بودجه سمت:

شرح وظایف

 
نادر افشاري نام و نام خانوادگی:
معاونت آمار و اطلاعات سمت:

شرح وظایف

 
عباس کريمي تبار نام و نام خانوادگی:
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سمت:

شرح وظایف

 
1
  

خدمات الکترونیک