حوزه های سازمان

دبیرخانه ها

 تایید  نظرسنجی درج نشده است. نتيجه
IP شما: 35.172.233.2
  تشکیلات سازمانی

 

مدير اداري، مالي و پشتيباني
     

نمایش درختی

نمایش پرسنل

 
 
باقر جدي امين پور نام و نام خانوادگی:
مدير اداري، مالي و پشتيباني سمت:

شرح وظایف

 
1